POPELNYA.NET - Інтернет провайдер

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг доступу до Інтернету

смт. Попільня                                                                                                                                 "01" січня 2023 року.

Фізична особа-підприємець Власов Максим Володимирович, включений до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за №1161, (далі "Виконавець"), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує послуги доступу до Інтернету необмеженому колу осіб (далі "Абонентам"), на умовах дійсного Публічного договору (далі "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:
Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;
Договір – Публічний договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Виконавцем.
Додаткові послуги - послуги Виконавця або Контент-провайдерів, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.
Інтернет-сайт - інтернет-ресурс Виконавця з доменною адресою http://www.popelnya.net
Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;
Контент-провайдер - суб'єкт господарювання, який на підставі договору з Виконавцем надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Виконавця, оплату за які Абонент може здійснити зі свого особового рахунку.
Мережа Виконавця - сукупність майна і споруд зв'язку, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.
Виконавець - Суб’єкт господарювання, який володіє власною Мережею та/або використовує мережі третіх осіб, відповідно до отриманих у встановленому порядку дозволів, ліцензій.
Послуги - послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Виконавцем Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Максимальна швидкість доступу вказана у Тарифних планах.
Правила – встановлені Виконавцем, викладені у Договорі та розміщені на Інтернет-сайті правила надання послуги доступу до Інтернету.
Споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;
Статистика - електронний інтерфейс керування Послугою, доступ до якого Абонент здійснює зі свого комп'ютера.
Тарифний план - затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Виконавця.
Підтверджуючі дії – дії Абонента, що свідчать про його згоду дотримуватися Правил та умов цього Договору. Такими діями можуть вважатися: початок фактичного використання Послуг, поповнення особистого рахунку Абонента чи інші дії встановлені законом.

1.2. Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ N295 від 11.04.2012р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ №624 від 29.11.2012 р.

1.3. Договір регулює відносини з приводу надання Виконавцем Абонентам послуг доступу Інтернету.

1.4. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов'язковим лише з моменту фактичного прийняття наданих послуг. Публічний договір для Абонентів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Виконавцем шляхом вчинення сторонами Підтверджуючих дій.

1.6. Договір вважається укладеним у момент вчинення Підтверджуючих дій.

1.7. Абонент вважається ознайомленим з Договором та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ N295 від 11.04.2012р. в момент укладання Договору.

1.8. Договір та Правила є публічними і безстроковими та діють до їх припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором. Умови Договору викладені у тексті Договору, Правилах та в умовах Тарифних планів для Абонентів, які оприлюднені на Інтернет-сайті.

1.9. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. Договір може бути змінений Виконавцем у порядку, передбаченому даним Договором. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.

2.1. При бажанні споживача підключити Послугу, він повинен звернутися до Виконавця, повідомивши адресу, за якою споживач бажає підключити Послугу та Тарифний план, за яким споживач бажає отримувати послуги. Виконавець зв'язується зі споживачем і у разі наявності технічної можливості надати Послугу узгоджує час та дату підключення Послуги.

2.2. Тарифний план може передбачати обов'язкове внесення споживачем авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після сплати споживачем авансу.

2.3. Підключення здійснюється шляхом проведення від точки підключення Виконавця до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії (волоконно-оптичного кабеля). Для забезпечення підключення, Виконавець надає Абоненту на весь строк дії Договору абонентський термінал (ONU), який Абонент зобов'язується повернути Виконавцю негайно після закінчення строку дії Договору або після його розірвання за ініціативою будь-якої зі сторін.

2.4. Погодження Споживача з умовами Договору означає його згоду на встановлення Виконавцем обладнання та прокладення кабелів, в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать або використовуються Споживачем.

2.5. Після укладення цього Договору всі договори про надання послуг доступу до Інтернету, попередні переговори, переписки укладенні між сторонами вважаються розірваними та втрачають юридичну чинність.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент зобов'язаний:

3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення в обумовлений з Виконавцем час.

3.1.2. Своєчасно сплачувати плату за Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків та відповідно до обраного Тарифного плану. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

3.1.3. Повідомляти Виконавця про відсутність Послуг, внаслідок пошкодження Мережі Виконавця або збою обладнання Виконавця.

3.1.4. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені даним Договором.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Замовляти у Виконавця або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг, якщо такі є, вказаний на сайті Виконавця.

3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Виконавцем. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Абонент може здійснити у розділі «Поповнити».

3.2.3. Отримувати від Виконавця інформацію про стан особового рахунку, спожиті Послуги та витрачені кошти Абонент може у розділі «Поповнити».

3.2.4. Тимчасово призупинити отримання Послуг шляхом зміни Тарифного плану у розділі «Поповнити», у відповідності до умов та порядку надання такої Додаткової послуги.

3.2.5. Повідомляти Виконавця про будь-які пропозиції чи претензії, пов'язані з отриманням Послуг, звернувшись до нього з письмовою заявою.

3.2.6. Відмовитися від подальшого користування Послугами Виконавця та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.

3.3. Абонент не має права:

3.3.1. Вчиняти будь-які дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

3.3.2. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.

3.3.3. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

3.3.4. Розсилати спам.

3.3.5. Використовувати програми для сканування портів, взлому та пошкодження інформації на інших комп’ютерах в мережі; програми для трансляції в мережу потокового аудіо та відео; створення перешкод для нормального функціонування сервісів, мереж, каналів і систем, у тому числі спроби перевантаження систем і широкомовні атаки; зміна, модифікація адресної частини і вмісту пакетів даних в мережі, у тому числі повідомлень електронної пошти, створення шлюзів в інші мережі передачі даних, створення віртуальних каналів (тунелів) будь-якого типу і зміну маршрутизації пакетів.

3.3.6. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Виконавця та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб.

3.3.7. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Виконавця або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

3.3.8. Виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на одержання Послуг у мережі Виконавця чи на функціонування мережевого обладнання Виконавця.

3.3.9. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Виконавця або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

3.3.10. Проводити будь-які або дії з активним мережним обладнанням.

3.3.11. Самовільно змінювати конфігурацію мережного обладнання. При заміні мережної карти Абонент повинен повідомити Виконавця.

3.3.12. Підключати до мережі інші комп’ютери або додаткове мережане обладнання.

3.3.13. Використовувати Послугу для перепродажу, або надання у інший спосіб, доступу до мережі Інтернет іншим споживачам та третім особам.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом п’яти днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента відсутня заборгованість за Послуги.

4.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або у розділі «Поповнити», або іншими шляхами не пізніше, ніж за 7 днів до дня здійснення вищевказаних змін.

4.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.

4.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Виконавця та/або пошкодження Мережі Виконавця.

4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вносити зміни у Договір, повідомивши про це Абонентів шляхом публікації нового тексту Договору на Інтернет-сайті.

4.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Виконавець не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Виконавцем без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори Абонента з метою підвищення рівня безпеки, технічних або інших причин.

4.2.5. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Виконавцем, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

4.2.6. Не здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонента при підключенні або відновленні надання Послуг.

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ВИКОНАВЦЯ

5.1. У Мережі Виконавця Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги як самим Виконавцем, так і його партнерами (Контент-провайдерами).

5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою послугою, звернутися до Виконавця із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової послуги.

5.4. За Додаткові послуги, надані Контент-провайдерами, Виконавець відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Виконавцем Контент-провайдера. Для цього Виконавець повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв' язку з ним.

5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором, для Послуг Виконавця, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

5.6. Інформація про Додаткові послуги Виконавця міститься на Інтернет-сайті Виконавця. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. При виникненні заборгованості Абонента за Послуги Виконавець тимчасово на строк до двох місяців припиняє надання Послуг Абоненту. Подальше непогашення заборгованості Абонентом є підставою для одностороннього розірвання Договору Виконавцем. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов'язку їх оплатити відповідно до даного Договору та діючих на момент оплати Тарифів.

6.2. Після поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Виконавець відновлює надання Послуг у повному обсязі, за умови відсутності заборгованості Абонента за Послуги та наявності технічної можливості у Виконавця.

7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які надаються Контент-провайдерами) встановлюються Виконавцем самостійно.

7.2. Виконавець має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Виконавець прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Виконавцем за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за сім днів до дати такої зміни або скасування.

7.5. Абоненти щомісячно здійснюють оплату Послуг за допомогою карток поповнення Виконавця. Така оплата є обов'язковою на протязі всього терміну дії Договору.

7.6. Виконавець має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.

7.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі розмір плати на зміну Тарифного плану вказується в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

7.8. Абонплата за користування Послугами нараховується Абоненту щомісячно 1-го числа поточного місяця, крім випадків коли Абонент попередив письмово про тимчасове або постійне припинення користування Послугами до моменту нарахування Абонплати.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Виконавцем не компенсуються.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

8.4. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані власної абонентскої лінії.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за псування обладнання Абонента внаслідок стихійного лиха, враження блискавкою, терактів, перебоях в мережі 220V, а також внаслідок інших форс-мажорних обставин, незалежних від Виконавця.

8.6. Виконавець не несе відповідальність за перебої в роботі мережі, спричиненими неправильними або некорректними діями Абонента, пов’язаними з настройками програмного забезпечення (мережаного екрану, фаєрволу та ін.), перевстановленням операційної системи комп’ютера Абонента чи пошкодженням абонентського кабелю.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладання та виконання даного Договору (мережеві реквізити, адреса проживання, телефон, тарифний план, кількість наданих послуг тощо), є конфіденційною.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або будь-якою зі сторін в односторонньому порядку. Договір може бути розірваним з ініціативи Абонента лише після повного виконання умов акційного підключення (якщо такі мали місце).

10.2. У випадку розірвання Договору з ініціативи Абонента, він повинен повідомити про це Виконавця в письмовому виді, вказавши причину та бажану дату припинення надання послуг.

10.3. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, він може повідомити про це Абонента за допомогою контактного телефону або Інтернет-сайту.

10.4. У разі зміни Абонентом адреси, за якою останній одержував Послуги, чинний Договір вважається розірваним з ініціативи Абонента. Підключення Абонента за новою адресою здійснюється на умовах укладання нового Договору.

10.5. Після розірвання Договору надання Послуг Абоненту повністю припиняється, а абонентський кабель залишається в розпорядженні Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Виконавця, останній зобов'язаний повідомити про це Абонента через Інтернет-сайт не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

11.3. У разі зміни свого прізвища Абонент зобов'язаний повідомити Виконавця про це у 20-денний строк.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Власов Максим Володимирович

Ідент.номер фіз.особи платника податків 3053126770
Свідоцтво про державну реєстрацію серія В02 №812761
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22970000000001698 від 27.10.2009 року